POKLÁDKA cihlové dlažby

Příprava podloží a podkladních vrstev


Správná příprava podloží a podkladních vrstev je při pokládce dlažby důležitá pro dlouhodobou funkčnost pojezdové cihlové dlažby a proto ji věnujte maximální pozornost.

 

Začneme zaměřením a vytyčením plochy, kterou chceme dláždit. Při vyměřování musíme počítat se spády na správný odtok vody, které musí být minimálně 1,5-2% a promítají se i do podkladních vrstev. Odstraníme zeminu do potřebné hloubky. Pro chodníky do hl. 25 cm a pro pojezdové plochy pro vozidla do 3,5t do hl. 50 cm. Vzniklou podkladní plochu je potřeba řádně zhutnit, zemina nesmí být zmrzlá ani podmáčená. Pokud je podklad nestabilní zejména u jílových zemin, poraďte se raději s odborníkem. V místech, kde je špatný odtok vody z podkladní vrstvy, musí být zajištěna drenáž. Na podklad začneme nanášet podkladní vrstvy dle schématu. Při pokládce cihlové dlažby je třeba dbát velký důraz na technologicky správné a kvalitní hutnění podkladních vrstev, případně po jejich částech o tloušťce max. 15cm. Podkladní vrstvy provádějte ve spádu, ve kterém bude položena pojezdová cihlová dlažba.

 

Poslední kladecí vrstvu z kvalitního kameniva zrnitosti 4-8 mm vytvoříme o síle 3-5 cm. Tuto poslední vrstvu urovnáme za pomoci vodících lišt a strhovací latě do hloubky 5 cm pod požadovanou rovinu budoucí cihlové dlažby. Takto připravenou plochu již nehutníme vibrační deskou a ani po ni nechodíme.

 

Okraje dlážděných ploch

 

Okraje všech cihlových dlážděných ploch musí být nutně opatřeny pevnými zábranami. U pojezdové cihlové dlažby musí být okraje schopny odolat přejetí vozidlem. Okrajové zábrany mohou již existovat ve formě zdí, základů nebo betonových krajů. Tam, kde zábranu nemáme, ji lze je vytvořit pomocí cihlové dlažby. Okrajové cihly se ukládají do betonového lože.

 

Zadní strana krajiny se musí obetonovat, aby se zabránilo bočnímu pohybu. Je nutné dát pozor nato, aby se neobetonovala krajnice vpředu tj. v oblasti dlažby. Toto čelo musí vést vertikálně dolů až k nejnižšímu bodu ložní vrstvy. Před jakýmkoli vibračním zhutňováním dlažby musí být veškerý beton řádně vytvrzen.

 

 

Pojezdová cihlová dlažba - pokládka


Postup pokládky dlažby je třeba zvolit od rovného okraje, pokud možno směrem proti spádu dlážděné plochy. Přísun dlažby a její pokládka se provádí odběrem minimálně ze 3 palet. Při pokládce je nutné dbát na rovinatost spár. Mezi dlažbou je nutno zachovat spáry široké minimálně 3 - 5 mm. Spára je rozhodující pro statické chování vydlážděné plochy - roztažnost dlažby teplem. Správná šířka spáry a následné dostatečné zapískování eliminují možnost poškození dlažby během hutnění dlážděné plochy i během jejího užívání. Spárování zámkové dlažby provádíme za sucha ve dvou fázích. Jako první vyplníme spáry suchým křemičitým pískem o velikosti zrn 0-2 mm a přebytečný písek odstraníme.
Jako druhá fáze se provádí hutnění pomocí vibrační desky, která je opatřena speciálním plastem. Po zhutnění se provede doplnění spár křemičitým pískem o velikosti zrn 0-2 mm. Pokud je to možné, tak nechejte přebytečný písek na vydlážděné ploše asi 14 dní a po té ho důkladně s plochy odstraňte. Podcenění, resp. nedokonalé zapískování, může způsobit pohyb dlažby a následné vyštípnutí horní části.

 

Vápenný výkvět na cihlové dlažbě (sanitr)


Na cihlové dlažbě se může objevit vápenný výkvět, který vznikne z vody, která se vypařuje s podloží a obsahuje vápenné soly. Tyto výkvěty po čase sami zmizí, případně se dají jednoduše odstranit přípravkem k tomuto určeným. Výkvěty nejsou na závadu jakosti, kvality, ani technických vlastností výrobku.